УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по Сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Изграждане и развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Проектно предложениеСтраницата е в процес на разработкаText Box: Галерия